BESVÄRLIGA ORD

Absorbtion [Absorbtion]
Används som begrepp för att beskriva ett materials förmåga att suga upp vätska.

Acesstid [Access time]
Den tid i millisekunder (ms) som det tar för en dator att söka fram lagrad information på ett lagringsmedia.

A-format [A-format]
Standardformatet för trycksaker. De vanligaste A-formaten är:

A7 74 x 105 mm
A6 105 x 148 mm
A5 148 x 210 mm
A4 210 x 297 mm
A3 297 x 420 m

Accidenstryck [Commercial print]
Kontorstrycksaker (se kontorstrycksaker) elller andra enklare trycksaker som t.ex. inbjudingskort och liknande.

Acrobat Reader [Acrobat Reader]
Programvara för att läsa PDF-filer som kan laddas ner utan kostnad på www.adobe.com

Akromatik [Achromatic]
Separationsmetod som innebär att man i digitala bilder ersätter lika mängd av kulörfärger med svart (se även UCR).

ALG 10 [ALG 10]
Allmänna leveransvillkor för grafiska presentationer (se även Grafiska Kammaren).

Aliasing [Aliasing]
Synliga trappkanter i pixeluppbyggda bilder som syns tydligast i diagonala linjer (se även Kantutjämning).

Altarskåpsfalsning [Tabernacle folding]
Falsning av trycksaken så att två flikar viks ut åt varsitt håll från mitten (som ett skåp med två dörrar som öppnas från mitten).

Analog [Analogue]
Är ett grekiskt ord som betyder liknande eller överensstämmande och när ordet används i samband med informationsöverföring via elektriska impulser så menas det att signalerna är olika i längd och intensitet och står i direkt relation till källan. Ett enkelt exempel på analog kommunikation är ett telefonsamtal via en analog telefonledning där telefonerna skickar och tar emot varierande elektriska strömmar. Ordet analogt används populärt (och felaktigt) i grafiska branschen för att beskiva att ett arbetsmoment är manuellt och inte digitalt.

Anfang [Initial letter]
En stor bokstav som är flera rader hög och står i början av ett stycke text.

Antialiasing [Antialiasing]
(se Kantutjämning)

Animation [Animation]
Rörlig bild som skapats av ett dataprogram.

Ankarpunkter [Anchor points]
De punkter som binder ihop linjer i en friläggningsbana eller ritat objekt.

Arbetsminne [Working storage]
(se RAM)

Arkivbeständighet [Archival]
Ett mått på livslängd och hållbarhet hos ett papper.

Ark [Sheet]
Med ark menas oftast det skurna papper som man ska trycka på, men kan också avse en falsad arkdel. man säger t.ex. att broschyren består av 3 st 16 sid ark.

Arkavkännare [Doublesheet detector]
Funktion på tryckpressen som stoppar den vid dubbelmatning av tryckark.

Arkavläggare [Layboy]
Den del av tryckpressen där arken läggs av och staplas.

Arkformat [Sheet format]
Ett tryckark har standardformat som är avpassade för i huvudsak tre olika pressformat 36 x 52 cm 46 x 64 cm, 50 x 70 cm och 70 x 100 cm.

Arkföljd [Sheet order]
Falsade tryckark som ligger på varandra i ordningsföljd innan de trådbinds eller limmas ihop (jämför Instick).

Arkiläggare [Sheet feeding]
Den del av pressen där arket matas in i tryckpressen.

Arkivbeständig [Archival]
Material som tål att arkiveras under en viss tidsperiod. Syrafritt papper räknas som arkivbeständigt. Riksarkivet har föreskrifter som gäller för arkivbeständigt material.

Arkivexemplar [Statutory copy]
Svenska tryckerier är enligt lag skyldiga att regelbundet skicka in arkivexemplar till de sju universitetsbiblioteken som är pliktbibliotek för alla trycksaker som produceras i landet.

Arkmatare [Sheet feeder]
Mekanism som matar in arket i tryckpressen.

Arkoffset [Sheetfed press]
Offsettryckning av lösa ark som matas in ett och ett i tryckpressen.

ATM (Adobe Type Manager) [ATM]
Hjälpprogram för hantering av teckensnitt i PostScript

Avdrag [Flat proof]
(se Revider)

Avgång [Waste]
Det antal ark som går åt till att ställa färgen innan och under tryckprocessen och som sedan måste kasseras.